((شجـــره نامــه))

 کـایـدهای  جـارو ــ رودزردكايدرفيع ــ دره خرزهره

 کایدامیــرحسام الدین فرزند امیـرنظام الدین( امیرنظام الدین تاآخرعمردرممسنی  بوده است وبه بختیاری نیامد) ازمنطقه ممسنی به بختیاری آمدوبه لحاظ دوستی وآشنایی باخانواده زمان خان چهار لنگ بختیاری به او پیوست .  

 کایدحسام الدین یک فرزندبنام کاید ولی داشته است

کایدولی : دارای دوفرزند ذکور بوده است بنامهای

 ۱ـ کایدآقاامیـر : (کایدآقامیرجدکایدهای جارو )

۲ـ کایدشیخ امیـر : (جدکایدهای رودزردکایدرفیع ـ دره خرزهره )   

کایدشیخ امیر : دوفرزند یادگاراوست ۱ـ کایدحبیب.  ۲ ـ کایدحسین

کایدحبیب :هم دوفرزند ازاوبجای ماند بنامهای ۱ـ کایدمهنا. ۲ـ کاید لطفی 

 کایدمهـنا : یک فرزندذکور ازاوبجای ماند بنام کایدصفی خو ن /  کایدصفی خون خود دارای چهار فرزند بنامهای ۱ـ کایدبارون     ۲ـ کایداکبر     ۳ـ کایدااصغر     ۴ـ بی بی شاه سلطان (همسرکاید الله کرم )بوده است

  کایدلطـفی : دارای سه فرزند ذکوربنامهای ۱ـ کایدرفیع  ۲ـ کاید الله کرم ۳ـ کایدشیخ امیر وسه دختر بنامهای ۱ـ بی بی نارنج (همسرکایداسماعیل آقا امیری)  ۲ـ مادر ملا آقاجان ازکلانتران طایفه اورک ساکن دررباط   ۳ـ مادرمشهدی عبدالسید مرادی ازاهالی میان آب شوشتر بوده است      

 کاید حسین :دارای چهار فرزند ذکور به نامهای زیربوده است.

۱ـکایدبـابـاخون بزرگ (که درواقعه جنگ جارو به دست کایدعبدالله اقاامیری عموزاده اش به  قتل رسید) ازاین شخصیت بزرگ یک فرزندذکور بنام کایدحسین (ابوی کایدعلی  ) و یک دختر بنام بی بی لیمو بوده است ( بی بی لیمو ابتدا همسرکاید صفی خون بوده که پس از درگذشت کاید صفی خون به نکاح کایدرفیع درآمد که ثمره این پیوند لطفعلی خان آذر بوده است

۲ـ کاید حسن : (    درواقعه خانمان سوزجاروبه قتل رسید  )  وی دارای یک فرزند ذکور بنام کاید محمد (پدربزگ کاید صفر  دلاوری میباشد ) و یک دخترسایسته بنام  بی بی فاطمه (همسرکایدنامدار  ) بوده است (کایدصفرفرزند کایدمرتضی وکایدمرتضی فرزندکاید محمد میباشند )                                       

۳ـکایدشفیـع : ( درواقعه خانمان سوز جارو به قتل رسید  )    ورثه ای ازاین شخصیت بزرگ شناسایی نشد

۴-کاید اسـد :   دارای دوفرزند ذکور بنامهای ۱ـ کاید برات   ۲ـ کاید نامدار بوده است که درواقعه جنگ خانمان براندازجارو هردو به قتل رسیدند(کایداسدهم پس از مدت کوتاهی براثر شدت حزن وغم جانسوزآن دوشیرمرد دارفانی راوداع گفت )  

۱ ـ کایدبـرات:  فرزند ذکورنداشت اما بنا به روایات متعددی وی دارای هفت دختر بوده است

درروایت است  بی بی زهرا همسر آ ابوالحسن بگ کلانتر طایفه زنگنه ومادر آمحمد رضا آقا پور  ــ همسر مرحوم کله ولی داودی از بزرگان شا ه نشین وبی بی گوهر مادر کاید خلیل از دختران وی می باشند

۲ ـ کاید نامـدار:  دارای یکفرزند پسر بنام کاید شفیع ( درجنگ نصیر خان سردار جنگ علیه سالارالدوله درحوالی بروجرد کشته شد ) ویک دختربنام بی بی خانم جان   ( همسر کاید علی ومادر مورخ وقلمزن شهیر شادروان کایدمهراب امیری ) بوده است

  فرزندان کاید رفیـع :  ۱ ـ کایدخلیل ۲ـ کاید درویش ۳ـ بی بی بیگم(مادرشان بی بی گوهر دختر کاید برات بوده است)

  ۴ ـ کاید لطفعلی خان آذر (مادرش بی بی لیمودخترکاید باباخون بزرگ بوده است)

۵ ـ.کایدنصرالله  ۶ ـ کایدنصیر  ۷ ـ کاید غلامحسین  ۸ ـ کاید علی بابا ۹ـ بی بی قمر ۱۰  ـ بی بی پسند (مادرشان بی بی سکینه  دخترمشهدی  علی اکبر ویسی بوده است)    ۱۱ـ کاید شهباز ۱۲ ـ کاید عباس ـ ۱۳ ـ بی بی صنم  ۱۴ـ بی بی فاطمه  ۱۵ ـ بی بی ماه سلطان (مادرشان بی بی زیور  بوده است . کاید رفیع درزمانی که به حکومت لنجان انتصاب گردیداین زن را که اصفهانی تبار بوده است  به نکاح خود درآورد)

کاید رفیع دردوران عمر باعزت خود منصب هایی از قبیل حکومت لنجان اصفهان و حکومت دهیور رامهرمز و سمت  کلانتری طایفه پرافتخار مکوند رابه عهده داشت

فرزندان کایـد الله کـرم :  ۱ ـ بی بی هما آذر  ۲ ـ کاید ولی امیری  ۳ ـ کاید محمد آذر  ۴ ـکاید حسن امیری  ۵ ـ کاید حیدر آذر  ۶ ـ کاید سیف الله امیری  (مادرشان بی بی شاه سلطان دختر کایدصفی خون میباشد )  این خانواد در دهه آخر قرن سیزدهم  هجری شمسی که املاک ارثی موروثی  آبا اجدادی خود را باعموهایشان تقسیم نمودند قرعه دره خرزهره بنامشان افتاد به همین سبب از رودزرد به دره خرزهر ه نقل  مکان نموده اند وتا کنون دراین روستا سکونت دارند

-

فرزندان کاید شیخ امیـر دوم :  ۱ـ بی بی ماه زری  ۲ ـ بی بی فرنگ ۳ ـ بی بی ها جر  ۴ ـ کاید فرج الله  ۵ ـ بی بی خاتون  ۶ ـ کاید فتح الله ( مادرشان بی بی ماه بیگم   دخترملا گودرزازطایفه بزرگ ممبینی میباشد )

اين شجره نامه توسط مورخ و استاد اخلاق كايد كريم اميري ( صاحب عكس فوق ) جمع آوري و تنظيم گرديد. لذا به نمايندگي از طرف كليه ي فاميل از ايشان تقدير و تشكر بعمل مي آيد.نوشته شده توسط آخرین کلانترb در جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ |
با انجام هریک از ۳بند ذیل میتوانید درپیشبرد اهداف و سربلندی مکوند یاری رسان ما باشید

۱- ارائه ی نظرات پیشنهادی و انتقادی و سازنده (ارئه ی نظر پس از هربار وارد شدن به وبلاگ)

۲-تبلیغ آدرس وبلاگ به دوستان و خویشاوندان

۳- ارائه ی مطالب و اطلاعات در مورد طایفه ی مکوند در قالب نظر

ضمنآ  (نظراتی را که حاوی مطالب درخور و غنی باشد همچنین صحت و سقم آن مشخص شود را گلچین نموده و به صفحه ی اصلی وبلاگ انتقال میدهیم)

معانی ومفهوم برخی از کلمات

لامردون: درادبیات فارسی به معنی (لانه مردان) می باشد که براثرگذشت زمان و استحاله شدن کلمه برسرزبانهاو همچنین گویش لری بختیاری به لامردون تبدیل شد.

تفنگچین: که همان تفنگچی می باشد .تفنگدار, تفنگ به دست, / (کسی که درتیراندازی با تفنگ مهارت زیادی دارد)   پسوند (چی) در زبان ترکی به کلماتی اضافه می شود که مهارت شخص در آن کار را نشان میدهد. مانند: قاطرچی ؛توپ چی؛ 

کاید: یا همان (قائد؛ قاید ) که در ادبیات عرب به معنی فرمانده , سرپرست, بزرگ و.... آمده است. که به مرور زمان برسرزبانها به کاید تبدیل شد. این کلمه قبل از اسامی بزرگان طایفه مکوند بکارمیرفته ومی رود.  مثال: کایدعلی, کایدمحمد  و....

سوار:  یا همان( سواره نظام ) کسی که سواربراسب باشد و تمام امتیازات یک جنگجوی سواره نظام را داشته باشد.

خان: هرایل سرکرده ای داشته که خان نامیده میشد. هرخان چندین زیرمجموعه داشته که به آنها کلانتر می گفتند.  کلانتر:  سرکرده وبزرگ هرطایفه را کلانترمی گفتند , هرکلانتر چندین زیرمجموعه داشته که به آنها  کدخدا می گفتند . لذا جمعیت هر طایفه معمولا در چندین روستا پراکنده بود که سرپرستی هرروستا را کدخدا به عهده داشته است. ضمنآ همیشه کلانتر فقط سرپرستی طایفه خود را نداشته بلکه دربعضی از مواقع سرپرستی چندین روستا را که حتی از طوایف مختلف هم بوده اند رابه دلیل اینکه درمنطقه تحت نفوذ طایفه بزرگتر بوده , را به کلانترآن طایفه واگذار می کردند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آخرین کلانترb در چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ |
..رودزرد کاید رفیع محل سکونت کلانتران ایل مکوند است که به آنها قائد (کاید) میگویند .                 دهستان  رودزرد کاید رفیع  که در چند دهه ی گذشته در حوزه استحفاظی مسجد سلیمان بوده اما هم اکنون جز حوزه استحفاظی هفتکل میباشد و تعدادی از خدمات دولتی این دهستان تحت نظر ادارات باغملک میباشند.این روستا دارای طبیعت متنوعی است که انسان را جذب خود میکند . که به شرح ذیل میباشد 

۱- رودخانه زرد ۲-کوههای کلات و...۳-دشت بکر  و وحشی دزدمدوعی۴-دشت گل(این دشت در فصل زمستان مملوء از گل های زیبای نرگس میشود) ۵- دره های وحشی که انواع حیوانات از جمله (گرگ-پلنگ-خرس-خرگوش-گراز-جوجه تیغی وانواع پرندگان) را داراست.

ایل مکوند   ایل مکوند در حدود ۴۰۰ سال پیش از ممسنی بسرزمین جانکی کوچ کردند. ریاست طایفه را شخصی مقتدر و بانفوذ بنام ( حسام الدین )عهد ه دار بود عشایر مکوند عمو ما سخت کوش شجاع سوارکار تیر انداز ونیرومند و دارای شم اقتصادی قوی هستند.ونقل است که از طوایف اصیل بختیاری میباشند درکل طوایف بختیاری مهارت فن تیر اندازی  طایفه مکوند مشهور وزبانزدبود. (که حتی طوایف دیگر از جمله ایل بزرگ و جلیل بهمئی و ...تا به امروز بیت ها وشعرهای حماسی از سوارکاران وتیراندازان مکوند را در محفلهای خود میسرایند.) .قاید یا کاید از سرکردگان ایل بوده اندتیره های فرعی چهار پنجه دشمنزیاری کارداهن و... هستند.درچنددهه ی گذشته سرپرستی و ریاست ایل به عهده ی کلانتر کاید رفیع بوده وپس از او فرزندانش سرپرستی ایل را به عهده داشتند.( سند تاریخ تمدن خوزستان " از اقای ایرج افشار سیستانی )

     روستای  جارو

جارو یکی از قدیمی ترین و پرآوازه ترین روستاهای ایل مکوند است این روستاحدودا  در۱۰کیلومتری هفتکل قرار دارد . تعداد زیادی از کلانتران ایل مکوند در این روستا سکونت داشته و دارند.این کلانتران از نسل کایدآقامیر هستند  (که در مطالب فوق به آن اشاره شده )  که نام خانوادگی شان بر حسب نام جد بزرگشان آقاامیری میباشد. کلانترانی"  که آوازه نبرد و جنگ و تفنگشان در سراسر ایل بختیاریپیچیده است . کلانترانی"  که تا به امروز ریش سفیدان و حتی نسل جوان از شنیدن بیت های حماسی نبرد و جنگ شان قطره قطره اشک غیرت میریزند. آه کجایند آن بزرگ مردان که حتی رزمشان سرشار از مردانگی وغیرت بود. آن نجیب زادگان که بزرگمنشی یشان تا به امروز هم در فرزندان ونوادگانشان نمایان است.   (کایدرفیع که سرکلانتر و بزرگ مرد تاریخ مکوند میباشد در قبرستان این روستا آرامیده است.  )                                                       

                      

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸ |
هدف اصلي ما از راه اندازي وب سايت آشنايي بيشتر نسل جديد با اقوام ونياکان (کلانتران مکوند ) و همچنين يادآوري نسل ميانسال از گذشته و خاک آبا واجدادي خود؛ پس اميدواريم و در انتظاريم که با ارائه نظرات و تبليغ آدرس وب به ديگربستگان >> ما رادر کارخود دلگرم و ياري کنيد. (آرشیو سمت چپ وبسایت مطالب ماههای گذشته را کلیک کنیدو ببینید خالی از لطف نیست) تقاضامندیم پس از بازدید وب حتما نظر شریفتان را ارائه دهید.                                باتشکراز بازديدشما 

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۸۸ |


مهروآبان و آذر: دراین ماهها هوا رو به سردی میره وکم کم لطافت هوا  بیشتر میشه" فصل دروی برنج(شالی) وبرداشت شلتوک فصل سرد شدن آب رودخانه فصل اندودکردن (مرمت) اتاقها وخونه های گل وسنگی" بوی  شل وگل خیس خورده " فصل به ثمر نشستن درختچه های کنار(رملیک) که طعم نسبتا ترشی دارن" فصل رویش گلهای زعفرونی شکل  که بیشتر در زمینهای سفت و سنگلاخی میرویند" فصل اومدن مرغابی ها(بط) به رودخونه ی رودزرد" فصل اومدن بوی چراغ علادین" فصل رویش جوونه ی علفهای تر درزیر درختان کنار" فصل شخم وکاشت زمینهای دیم و........

دی و بهمن و اسفند: درفصل زمستون رودزردکایدرفیع هوا سرد و مرطوبه فصل زمستون رودزرد بسیار رویایی یه" فصل رویش علف و سبزه زار و همچنین جوانه زدن گندم و جو" فصل بارون و مه" دلگیر اما لطیف"  فصل رویش گلهای سرخ" فصل خوردن کنگر" فصل تنفس عمیق در هوای لطیف" فصل شنیدن ودیدن شرشر آب بارون به هنگام ریختن از ناودون اتاقهای گل و سنگی" فصل دیدن طغیان آب رودخونه بعداز چندروزبارندگی" فصل دیدن ابهت کوه کلات" فصل رویش گلهای نرگس در دشت گل" فصل بوکردن و لذت بردن از شکوفه های بادام کوهی در بهمن ماه" فصل زلالی رودخانه" فصل زاییدن گاو وگوسفند وبز"فصل کز کردن مرغ وجوجه هاش یه گوشه از ترس رگباربارون" فصل به وجد اومدن" وای چه بویی داره خیس خوردن گل اتاقهای گلی(توشلی)" و.....  

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۷ |
 

dsc02398.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آخرین کلانترb در پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۷ |

کلاسمدین یا کل حسام الدین مکوندی

در نزدیکی دهستان رودزرد کاید رفیع قریه ای وجود دارد بنام ((کلاسمدین)) که از توابع رودزرد می باشد. این قریه در فاصله ۱ کیلومتری رودزرد قرار داشته که بوسیله دره ای زیبا بنام ((دره زندونی)) آز رودزرد جدا می شود.نام این روستا از عبارت (( کل حسام الدین)) یعنی ((محل اسکان حسام الدین یا خرابه های منزل حسام الدین)) بزرگ جد کلانتران ایل مکوند گرفته شده است که پس از گذر سالیان متمادی در زبان عامیانه به این نام یعنی کلاسمدین خوانده می شود. اگر به محل قبرستان این قریه که بر روی یک تپه در اطراف روستا قرار دارد، سری بزنید بر بالای بلندترین نقطه این تپه متوجه یک قبر گلی بزرگ و باشکوه خواهید شد که از سایر قبور گلی بسیار متمایز است. به زعم بسیاری از بزرگان روستاهای اطراف این همان قبر حسام الدین بزرگ است.در این قبرستان کاید لطفعلی خان آذر مکوندی و کاید نصرالله امیری نیز آرمیده اند.

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۸۷ |

       

طایفه مکوند دریک نگاه  تاریخچه مکوند ...

مكوند قومي به بلنداي تاريخ و به سرافرازي بختياري است ... مكونديها صدها سال مرزبان ايل بختياري بوده و هستند ... سرزمين اين طايفه بزرگ از يك سو با ايل بهمئي و از سوي ديگر با اعراب همسايگي ديرينه دارد . 
اين قوم كه در منطقه به خوشنامي و حسن رفتار معروفيت دارند در هشتاد كيلومتري شرق اهواز و در سايه صبحگاهي كوهساران آسماري و كوهپايه هاي مكوند و مابين دو شهر نفتي مسجد سليمان و هفتكل به زيبايي روزگار مي گذرانند . بعداز كمتر از يكصد و پنجاه سال پيش كه خان بختياري قسمتي از خاك مكوند در هفتكل (طوف سفيد يا دشت بهار) را به مهاجران قشقايي داد ، تركهاي قشقايي نيز به يكي از همسايگان غربي اين طايفه تبديل شدند . 

طايفه مكوند كه در جنوب خود رامهرمز، در شرق باغملك ، در غرب هفتكل و اهواز و در شمال خود مسجدسليمان را دارد از دهستان ميداود در باغملك تا دهستان (بخش ) گلگير در مسجد سليمان گستردگي داشته و به دليل همجواري با راه ارتباطي و شركتي هفتكل به مسجد سليمان دهها سال زود تر از ديگر روستاها و مناطق رشد كرده و به تعالي نزديك شد. بعداز كشف نفت در سال هزار و دويست و هشتاد و هفت در سرزمينهاي بختياري و بعداز آن طايفه مكوند كه صدها سال كلانتري و حكومت بختياري در منطقه جانكي را بعهده داشت خيلي زود جذب شركت نفت شده و در رده هاي مختلف اين شركت مشغول به فعاليت شدند واكنون كه يكصد سال از كشف نفت مي گذردنيز تعداد مكونديهاي شاغل در اين غول نفتي جهان بيشتر از ديگر طوايف بختياري است .

مكونديها كه از ايل چارلنگ بختياري هستند داراي گويش خاصي مي باشند كه در منطقه هفتكل به گويش مكوند شهرت دارد و جالب است بدانيد كه اكثر مردم ساكن در هفتكل (از ايلات ، طوايف و گويشهاي مختلف) نيز معمولا از اين گويش براي ارتباط با ديگر طوايف استفاده كرده و گويش مكوند به گويش عمومي هفتكل تبديل شده است.

كودكان مكوندي به دليل نزديكي به دو شهر نفتي هفتكل و مسجد سليمان و بهره مندي از امكانات شركت نفت جذب مدارس تازه تاسيس اين شركت شده و به سرعت مدارج علمي را پشت سر نهاده و در كوتاه مدتي از حيث دانش آموختگي نيز سرآمد ديگران شدند .

بدليل كلانتري مكونديها در منطقه ،اين طايفه همواره دوشا دوش ايل بزرگ بختياري از سرحدات ايران پاسداري كرده و در جنگهاي مختلف شركت داشتند و مي گويند در كشور گشايي نادر شاه و فتح كابل و هندوستان نيز مرداني از اين طايفه جز سرداران سپاه ايران بودند كه پس از بازگشت از جنگ درشمال شرقي ايران ماندگار شدند و اكنون نيز عده ي زيادي از طايفه مكوند با عنوان مكوندي در اين خطه از ايران از سرزمين مادري دور افتاده اما به زيبايي روزگار مي گذرانند.

مكونديها علاوه بر سكونت گسترده در شهرهاي هفتكل و مسجدسليمان تعداد زيادي از ايشان از قديم تا كنون در مناطق مختلف شوشتر ساكن هستند كه گويششان با گويش سرزمين مادري متفاوت اما رفتار، پندار و گفتارشان همانند همتبارانشان در سرزمين مادري نيكو است .     

           (( برگرفته از وبلاگ هاي ديگر بزرگواران ))

                                                           

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در سه شنبه ششم فروردین ۱۳۸۷ |

معرفی کتاب در وبلاگ:

                             

نام کتاب: بختیاری در جلوگاه فرهنگ

مولف: عبدالعلی خسروی(قائد بختیاری)

شرح کوتاهی از کتاب:

در صفحات ۱۴۳ و ۱۴۴ این کتاب نویسنده  بصورت اختصارشجره طایفه مکوند را بیان کرده و  شرح مبسوطی از کلانتری کاید رفیع  و جنگ های وی در دوران مشروطه و کلانتری کاید لطفعلی خان آذر در منطقه جانکی و معدنه داده است.در صفحه ۱۰۳ این کتاب اقلیم رودزرد کاید رفیع شرح ودر صفحه ۱۸۲ در رابطه با چگونگی پیدایش رودخانه این دهستان سخن گفته  شده است. نویسنده در صفحات ۴۷۰ و ۲۶۳و ۲۸۵در ستایش کاید مهراب امیری این نویسنده شهیر مکوند قلم زده و او را از موثرترین نویسندگان در پایداری ایل بختیاری و زنده نگه داشتن یاد بزرگان این ایل معرفی کرده است. عکسی از کاید لفعلی خان آذر  بهمراه سایر خوانین بزرگ بختیاری در صفحات آخر این کتاب به چاپ رسیده است.

 

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در یکشنبه ششم آبان ۱۳۸۶ |
            

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

نمای بیرونی قلعه کاید رفیع امیری معروف به تو گچی در دهستان رودزرد کاید رفیع با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال. قلعه ای به ارتفاع ۵ متر وبطول ۳۰ و عرض ۳ متر. در قسمت بالا و پیشانی آن سوراخهایی به سمت پائین ، چپ و راست تعبیه شده که در اصطلاح یه آنها تفنگ کش گفته می شود و از آنها تیراندازان نگهبان برای تیراندازی و در عین حال مراقبت از جان خود استفاده می کردند. طاقهایی از درون گنبدی و از بیرون صاف! در طاقها سوراخ هایی برای ارتباط نگهبانان با اربابان خود در درون تعبیه شده است . تمامی اتاق ها دارای شومینه و بگونه ای طراحی شده اند که هنگامیکه باد شدید می وزد دود حاصل از سوختن چوبها به درون اتاق برنگردد. اوج هنر معماری اصفهان را می توان در این بنا دید.

 

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در پنجشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۶ |
      

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com  

نفر وسط (سوم) :قاید لطفعلی خان آذر مکوندی

فرزند قاید رفیع در سال ۱۲۸۲ هجری شمسی دیده به جهان گشود. فردی که مهارتش در تیراندازی و سوارکاری زبانزد خاص و عام بود. ابتدا به فرماندهی گروهان رامهرمز و دشت میشان منصوب شد که در مدت ماموریت خویش توانست در ایجاد نظم و امنیت گام های مفیدی برداردو رسم غارت و غارتگری را از آن سامان برچیند. بگونه ای که سردار جنگ وقت مرتضی قلی خان صمصام بختیاری به دلیل شجاعت و ردشادتهایش فامیل او را از امیری به آذر یعنی آتش تغییر داد. بعدها مرتضی قلی خان بختیاری، سردار جنگ، به دلیل لیاقتش کلانتری جانکی - معدنه سرگچ چهارلنگ گرمسیری و طایفه مکوند را به دست او سپرد. کلانتر قاید لطفعلی خان آذر(امیری) در شهریور سال ۱۳۴۷ چشم از جهان فرو بست و در سرزمین پدری اش قریه کلاسمدین از توابع دهستان رودزرد کاید رفیع به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی.                                                    

                         

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در پنجشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۶ |

موقعيت جغرافيايي رودزرد کايد رفيع:

  

رودزردکايدرفيع در ۱۰کيلومتري باغملک و ۲۵کيلومتري هفتکل قراردارد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آخرین کلانترb در سه شنبه سوم مهر ۱۳۸۶ |
مهارت تیر اندازی در طایفه مکوند زبانزد خاص وعام بوده وهست!مردانی چون کا نصیر و کاعلی و از همه مهمتر  کاید لطفعلی خان آذر کلانتر مکوند و جانکی معدنه سرگچ

گرگهاخوب بدانند" که دراين ايل غيور          گر پدر مرد" تفنگ پدري هست هنوز

گرچه مردان قبيله همگي کشته شده اند       ولي درگهواره چوبي پسري هست هنوز...

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در پنجشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۶ |

کاید رفیع  : درچند دهه ی گذشته یکی از بارز ترین چهره های ایل غیور مکوند بوده ودارای دو انتصاب ایلاتی و  ولایتی که مقام ایلاتی وی کلانتری ایل و مقام ولایتی ایشان حکومت به سه ناحیه  از جمله حکومت لنجان (اصفهان) دهیور (رامهرمز) ورود زرد کاید رفیع بوده است که مقام حکومتی وی از طرف دولت وقت آن زمان به ایشان واگذار میشد. هم اکنون  آثاری  از قلعه های حکومتی وی بجامانده از جمله قلعه خشتی در دهیور وقلعه دیگر که از جنس گچ و ساروج واقع در رودزرد کاید رفیع .

 

 

   کلانتر کارفیع وخانا گرو زور                            چادر زی و مال کایدخیمه زی و دهیور

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در شنبه ششم مرداد ۱۳۸۶ |
همه ی نقاط رودزرد کاید رفیع دیدنی می باشدازجمله چشمه ی دره زندانی که درتابستان آبش سرد ودرزمستان آب آن گرم می باشدکه اگر اول صبح زمستان به سراغ این چشمه برویم شاهد بخار هایی هستیم که بر اثر گرم بودن این آب بلند می شود.

مورد دیگر دره ی شور(سور) است که درفصل زمستان ماهی هایی که براثر طغیان رودخانه وسیلاب به آب این دره ریخته می شوند.این ماهی ها ازاوایل بهمن ماه شروع به تخم ریزی ورشد می کنند تا هنگامی که (اوایل اردیبهشت)آب این دره توسط هوای گرم ونور خورشیدروبه تبخیر شدن می شودبه زندگی خود در این دره ادامه می دهند.آب این دره  ازتپه های کچی وآهکی سرچشمه می گیردومواد معدنی واملاح را با خود می شوید وفرسایش می دهد به همین دلیل آب این دره بسیار شور است به خصوص در فصل تابستان دمای بالای هواباعث تبخیروکم کردن آب این دره می شودوغلظت نمک آن بسیار بالا می رودبطوری که سنگ های درون آب این دره پوشیده از نمک می شودودره یکپارچه سفید پوش میشود.(در گذشته نمک طعام روستاییان حوالی توسط این دره تامین می شد.

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در پنجشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۶ |
 
مطالب قدیمی‌تر